Aktuell svensk forskning på Triple P -grupper

Anton Dahlberg är psykolog och forskare. Han disputerade i juni 2022 med sin avhandling Capturing and addressing preschool children’s emotional and behavioural problems – using parents’, teachers’ and children’s perspectives. I avhandlingen utvärderade Anton bland annat de Triple P-grupper som hållits i Uppsala. Han undersökte bland annat förändring av mående och beteenden hos deltagande föräldrar och deras barn, samt hur programmet implementerades i en större kommun.

Resultaten visade positiva förändringar av beteendeproblem och kamratrelationsstärkande beteenden hos barnen. Hos föräldrarna syntes en förbättrad föräldraförmåga, minskad nedstämdhet och stress samt färre partner-konflikter. Många förbättringar höll i sig även ett år efter deltagande i grupp-Triple P.

Länk till avhandlingen: https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1546020/FULLTEXT01.pdf

Länk till Triple P-artikeln: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0265589

9 augusti 2022